ASSAIG DE MOVIMENTS DE MATERIAL

Atès que cada vegada es troba més propera la inauguració pública del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT ha resultat necessari dissenyar l’operativa que tindrà lloc de forma ordinària durant les jornades públiques d’obertura del mateix. Tot això amb la definició dels protocols d’actuació associats.

Per cobrir aquesta necessitat, durant el mes d’octubre s’han programat i executat diverses sessions de moviments a títol d’assaig. En el seu transcurs, locomotores, cotxes i vagons han efectuat repetits moviments sobre les vies exteriors, a fi d’ajustar procediments i operatives.